زلیخا رحمانیان

زلیخا رحمانیان

سطح 1
از آذر 1396 | شیراز زن

شیراز کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات


0 عکس 0 رای مفید
3 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اهل خوراکی دوستدار طبیعت دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش

کجارو من

امتیاز فعلی 100
امتیاز فعلی 100
1
-100 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها