زلیخا رحمانیان

زلیخا رحمانیان

سطح 1
از آذر 1396 | شیراز 25 ساله | زن

شیراز کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات


0 عکس 0 رای مفید
2 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اهل خوراکی دوستدار طبیعت دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش

کجارو من

امتیاز فعلی 50
امتیاز فعلی 50
1
50 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها