زهره زرشکیان

زهره زرشکیان

سطح 3
از تیر 1394 | تهران زن

0 عکس 7 رای مفید
125 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
گشت و گذار فامیلی دوستدار طبیعت به دنبال سکوت و آرامش

کجارو من

امتیاز فعلی 6250
امتیاز فعلی 6250
3
-6000 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها