سعیده خلیلی‌صفا

سعیده خلیلی‌صفا

سطح 1
از خرداد 1394 | تهران زن

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی


0 عکس 10 رای مفید
9 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
دوستدار طبیعت

کجارو من

امتیاز فعلی 250
امتیاز فعلی 250
1
-250 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها