پوریا  محمدی پیوند

پوریا محمدی پیوند

سطح 1
از اسفند 1398 26 ساله | مرد

0 عکس 1 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری تاریخی دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها