مهدیه عزیزی

مهدیه عزیزی

سطح 1
از تیر 1402 39 ساله | زن

0 عکس 10 رای مفید
10 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری اهل خوراکی دوستدار طبیعت دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها