ملکه زاوشی

ملکه زاوشی

سطح 3
از آذر 1398 32 ساله | زن

0 عکس 0 رای مفید
7 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری اهل خوراکی دوستدار طبیعت به دنبال سکوت و آرامش در جستجوی هیجان (ماجراجو) در جستجوی شهر محلی دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 350
امتیاز فعلی 350
3
-100 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها