ملکه زاوشی

ملکه زاوشی

سطح 1
از آذر 1398 35 ساله | زن

0 عکس 1 رای مفید
14 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
عاشق هنر و معماری اهل خوراکی دوستدار طبیعت به دنبال سکوت و آرامش در جستجوی هیجان (ماجراجو) در جستجوی شهر محلی دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 350
امتیاز فعلی 350
1
-350 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها