عضو تحریریه
علی  کماسی

علی کماسی

استان کرمانشاه، کرمانشاه
درباره من: