اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

29450 Valley of Fire Road, Overton, NV 89040

mail

vofsp@parks.nv.gov

language

parks.nv.gov


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی