زهره خسروی

زهره خسروی

سطح 1
از اردیبهشت 1399 زن

من نوشتن را دوست دارم چون آن را راهی برای تعالی روحم می دانم.


0 عکس 0 رای مفید
1 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم دوستدار طبیعت تاریخی

کجارو من

امتیاز فعلی 50
امتیاز فعلی 50
1
-50 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها