نگین توکلی

نگین توکلی

سطح 3
از مرداد 1396 | کرج 31 ساله | زن

[email protected]


0 عکس 1 رای مفید
24 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم عاشق هنر و معماری اهل خوراکی دوستدار طبیعت تاریخی دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 950
امتیاز فعلی 950
3
-700 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها