نگین توکلی

نگین توکلی

سطح 1
از مرداد 1396 | کرج 33 ساله | زن

Tavakoli.negin@gmail.com


0 عکس 1 رای مفید
24 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم عاشق هنر و معماری اهل خوراکی دوستدار طبیعت تاریخی دوستدار ساحل دریا به دنبال سکوت و آرامش شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 950
امتیاز فعلی 950
1
-950 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها