صدیقه شجاعی

صدیقه شجاعی

سطح 1
از مهر 1396 | پردیس زن

0 عکس 1 رای مفید
4 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم عاشق هنر و معماری دوستدار طبیعت

کجارو من

امتیاز فعلی 50
امتیاز فعلی 50
1
-50 امتیاز مانده به سطح

فعالیت ها