سعیده خلیلی‌صفا

سعیده خلیلی‌صفا

سطح 1
از خرداد 1394 | تهران زن

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی


0 عکس 7 رای مفید
2 بررسی 0 مکان افزوده شده

کجارو من

امتیاز فعلی 50
امتیاز فعلی 50
1
50 امتیاز مانده به سطح 2 2

فعالیت ها