فرزاد ضیایی نژاد

فرزاد ضیایی نژاد

سطح 1
از دی 1394 | شیراز مرد

0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
دوستدار طبیعت تاریخی به دنبال سکوت و آرامش دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2