فرشاد تیموری

فرشاد تیموری

سطح 1
از دی 1394 | کرج مرد

0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
دوستدار طبیعت مسافر صرفه جو به دنبال سکوت و آرامش در جستجوی هیجان (ماجراجو) محلی پیشگام-بدعت گذار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
100 امتیاز مانده به سطح 2 2