فرید کریمی

فرید کریمی

سطح 1
از بهمن 1398 36 ساله | مرد

0 عکس 0 رای مفید
0 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اهل خوراکی تاریخی در جستجوی هیجان (ماجراجو) شب زنده دار

کجارو من

امتیاز فعلی 0
امتیاز فعلی 0
1
0 امتیاز مانده به سطح