علی حاج زوار

علی حاج زوار

سطح 3
از اسفند 1397 32 ساله | مرد

0 عکس 1 رای مفید
2 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم اهل خوراکی دوستدار طبیعت تاریخی مسافر صرفه جو در جستجوی هیجان (ماجراجو) دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 150
امتیاز فعلی 150
3
100 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها