علی حاج زوار

علی حاج زوار

سطح 3
از اسفند 1397 34 ساله | مرد

0 عکس 1 رای مفید
3 بررسی 0 مکان افزوده شده

سبک سفر
اکوتوریسم اهل خوراکی دوستدار طبیعت تاریخی مسافر صرفه جو در جستجوی هیجان (ماجراجو) دارای کوله پشتی

کجارو من

امتیاز فعلی 200
امتیاز فعلی 200
3
50 امتیاز مانده به سطح 4 4

فعالیت ها