تور تور ایران تور شیراز
اشتراک گذاری

تور شیراز 3 شب

از 2,570,000 تومان
28 اسفند تا 10 فروردین
آسمان
3 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02125712

برنامه سفر

تهران
تهران
شیراز
آسمان
شیراز
3 شب
شیراز
تهران
آسمان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 اسفند 99
29 اسفند 99
30 اسفند 99
2 فروردین 00
4 فروردین 00
6 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل اطلس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,570,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,570,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,570,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل ارگ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,620,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,620,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,620,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل الیزه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,790,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,790,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل کریم خان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل پرسپولیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,200,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,200,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,900,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,900,000 تومان
 • 690,000 تومان
3,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن
هتل آریوبرزن
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,950,000 تومان 690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,950,000 تومان
 • 690,000 تومان
2,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 690,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • اقامت با صبحانه
 • پرواز رفت و برگشت
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • 1 گشت نیمروزی شیرازگردی:باغ ارم, حافظیه, آرامگاه سعدی, دروازه قرآن
 • 1گشت نیمروز بافت قدیم:ارگ کریم خان, نارنجستان قوام, بازار وکیل, سرای مشیر, مسجد نصیر الملک, حمام وکیل
 • 1گشت خارج از شهر:تخت جمشید, پاسارگاد, نقش رستم
 • تماما با ورودیه ها و راهنما و پذیرایی

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی<br>مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق ساعت 14:00<br>تخلیه اتاق ساعت 12:00

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق ساعت 14:00 تخلیه اتاق ساعت 12:00

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران