تور تور ترکیه
اشتراک گذاری

تور ترکیه - مارماریس 6 شب

از 15,495,000 تومان
29 اسفند تا 8 فروردین
سان اکسپرس
6 شب
سفر به کام ایرانیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-87700120

برنامه سفر

تهران
تهران
مارماریس
سان اکسپرس
مارماریس
6 شب
مارماریس
تهران
سان اکسپرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

29 اسفند 99
30 اسفند 99
1 فروردین 00
6 فروردین 00
7 فروردین 00
8 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Blue Bay Platinum
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Lalila Blue Suites
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
SunConnect Grand Ideal Premium
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
15,495,000 تومان 19,995,000 تومان 12,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 15,495,000 تومان
 • 19,995,000 تومان
 • 12,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
15,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 15,495,000 تومان
 • یک تخته 19,995,000 تومان
 • کودک با تخت 12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Ideal Prime Beach Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Elegance Hotels International Marmaris
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
16,495,000 تومان 20,495,000 تومان 13,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 16,495,000 تومان
 • 20,495,000 تومان
 • 13,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
16,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 16,495,000 تومان
 • یک تخته 20,495,000 تومان
 • کودک با تخت 13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن
Grand Yazici Club Turban
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
17,495,000 تومان 20,995,000 تومان 14,995,000 تومان 11,995,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,495,000 تومان
 • 20,995,000 تومان
 • 14,995,000 تومان
 • 11,995,000 تومان
17,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,495,000 تومان
 • یک تخته 20,995,000 تومان
 • کودک با تخت 14,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,995,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی (زیر60سال).
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد .
 • هنگام ثبت نام دریافت 50 % مبلغ الزامی است.
 • نرخ کودک 2 تا 6 سال 11/995/000و کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.<br>تست رایگان PCR

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است. تست رایگان PCR

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران