تور تور ایران تور کیش
اشتراک گذاری

تور کیش 3 شب

از 6,450,000 تومان
28 اسفند تا 14 فروردین
هواپیمایی ماهان
3 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02125712

برنامه سفر

تهران
تهران
کیش
هواپیمایی ماهان
کیش
3 شب
کیش
تهران
هواپیمایی ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 اسفند 99
29 اسفند 99
30 اسفند 99
1 فروردین 00
2 فروردین 00
3 فروردین 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,450,000 تومان 10,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,450,000 تومان
 • 10,800,000 تومان
6,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,450,000 تومان
 • یک تخته 10,800,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,650,000 تومان 11,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,650,000 تومان
 • 11,200,000 تومان
6,650,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,650,000 تومان
 • یک تخته 11,200,000 تومان
بستن

تورهای با هتل‌های مشابه این تور

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی<br>مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق 14:00<br>تخلیه اتاق 12:00

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق 14:00 تخلیه اتاق 12:00

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران