اشتراک گذاری

تور بالی 7 شب

از 10,040,000 تومان
14 بهمن تا 23 بهمن
ماهان
7 شب
آمادای
amadaytravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02122226881

برنامه سفر

تهران
تهران
بالی
ماهان
بالی
7 شب
بالی
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

21 بهمن 98
14 بهمن 98
23 بهمن 98
20 بهمن 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,040,000 تومان 12,200,000 تومان 9,110,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,040,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
 • 9,110,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,040,000 تومان
 • یک تخته 12,200,000 تومان
 • کودک با تخت 9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,040,000 تومان 12,200,000 تومان 9,110,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,040,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
 • 9,110,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,040,000 تومان
 • یک تخته 12,200,000 تومان
 • کودک با تخت 9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Vasanti Kuta Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,080,000 تومان 12,430,000 تومان 9,190,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,080,000 تومان
 • 12,430,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,080,000 تومان
 • یک تخته 12,430,000 تومان
 • کودک با تخت 9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان 15,150,000 تومان 10,170,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 10,170,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان 15,150,000 تومان 10,170,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 10,170,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,610,000 تومان 13,210,000 تومان 9,390,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,610,000 تومان
 • 13,210,000 تومان
 • 9,390,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
10,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,610,000 تومان
 • یک تخته 13,210,000 تومان
 • کودک با تخت 9,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,040,000 تومان 12,200,000 تومان 9,110,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,040,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
 • 9,110,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,040,000 تومان
 • یک تخته 12,200,000 تومان
 • کودک با تخت 9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Vasanti Kuta Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,080,000 تومان 12,430,000 تومان 9,190,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,080,000 تومان
 • 12,430,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,080,000 تومان
 • یک تخته 12,430,000 تومان
 • کودک با تخت 9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,610,000 تومان 13,210,000 تومان 9,390,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,610,000 تومان
 • 13,210,000 تومان
 • 9,390,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
10,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,610,000 تومان
 • یک تخته 13,210,000 تومان
 • کودک با تخت 9,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
Vasanti Kuta Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,080,000 تومان 12,430,000 تومان 9,190,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,080,000 تومان
 • 12,430,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,080,000 تومان
 • یک تخته 12,430,000 تومان
 • کودک با تخت 9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,610,000 تومان 13,210,000 تومان 9,390,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,610,000 تومان
 • 13,210,000 تومان
 • 9,390,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
10,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,610,000 تومان
 • یک تخته 13,210,000 تومان
 • کودک با تخت 9,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان 15,150,000 تومان 10,170,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 10,170,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,040,000 تومان 12,200,000 تومان 9,110,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,040,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
 • 9,110,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,040,000 تومان
 • یک تخته 12,200,000 تومان
 • کودک با تخت 9,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,590,000 تومان 15,150,000 تومان 10,170,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,590,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 10,170,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
11,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,590,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 10,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن
Vasanti Kuta Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,080,000 تومان 12,430,000 تومان 9,190,000 تومان 7,750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,080,000 تومان
 • 12,430,000 تومان
 • 9,190,000 تومان
 • 7,750,000 تومان
10,080,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,080,000 تومان
 • یک تخته 12,430,000 تومان
 • کودک با تخت 9,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,750,000 تومان
بستن
Bali Rani Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
10,610,000 تومان 13,210,000 تومان 9,390,000 تومان 7,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 10,610,000 تومان
 • 13,210,000 تومان
 • 9,390,000 تومان
 • 7,900,000 تومان
10,610,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 10,610,000 تومان
 • یک تخته 13,210,000 تومان
 • کودک با تخت 9,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,900,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • سیم کارت

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار<br>۲ قطعه عکس ۴*۳ رنگی پشت زمینه سفید<br>کپی صفحه اول و دوم شناسنامه<br>کپی کارت ملی تمکن مالی بازای هر نفر مبلغ حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان است. <br>برای ثبت نام پرداخت ۵۰% از هزینه ی تور الزامیست. <br>زمان لازم برای اخذ ویزای بالی ۷ روز کاریست. <br>بیمه مفری جهت افراد بالای ۶۰ سال اجباری و جداگانه محاسبه می گردد. <br>با توجه به تغییر نرخ ارز نرخ تور با ارز روز محاسبه می گردد. <br>پرواز داخلی کوالالامپور به بالی سیستمی بوده و تغییر نرخ دارد.

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ۲ قطعه عکس ۴*۳ رنگی پشت زمینه سفید کپی صفحه اول و دوم شناسنامه کپی کارت ملی تمکن مالی بازای هر نفر مبلغ حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر ۲ سال ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان است. برای ثبت نام پرداخت ۵۰% از هزینه ی تور الزامیست. زمان لازم برای اخذ ویزای بالی ۷ روز کاریست. بیمه مفری جهت افراد بالای ۶۰ سال اجباری و جداگانه محاسبه می گردد. با توجه به تغییر نرخ ارز نرخ تور با ارز روز محاسبه می گردد. پرواز داخلی کوالالامپور به بالی سیستمی بوده و تغییر نرخ دارد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران