تور پاریس هواپیمایی ماهان - عالی گشت آریا (۷ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

ویزا شینگن

مدارک مورد نیاز:

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. داشتن دو صفحه سفید روبروی هم مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود ۶ قطعه عکس ۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی A۴ باشد.) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد. اصل و ترجمه سند مالکیت اصل و ترجمه مدارک شغلی پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی وکلا: پروانه وکالت مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ) جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است. بــرای فرزنــدان زیــر ۱۸ ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است. تکمیل فرم مشخصات فردی اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد. کلیه مدارک نیاز به ۲ سری کپی در برگه A۴ دارند. لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی است.

قوانین و ملزومات:

نرخ نوزاد ۱۹۰ یورو است. هزینه سفارت به مبلغ ۸۵ یورو به عهده مسافر است. در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه ۱۰٪ مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و باقی مستر می گردد. ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر است. مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفارت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند. اصل مدارک مسافران تا زمان باز گشت از سفر نزد شرکت عالی گشت می ماند. ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است.

اطلاعات آژانس

 • place سهروردی شمالی، پایین‌تر از میدان پالیزی، روبروی مسجد حجت‌ بن‌ الحسن، پلاک ۶۳۸، طبقه همکف
 • phone 02143635
 • email info@aaligasht.com
 • public www.aaligasht.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور پاریس هواپیمایی ماهان - عالی گشت آریا (۷ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور پاریس هواپیمایی ماهان - عالی گشت آریا (۷ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید
به پایان رسیده

 • place
 • flag

اطلاعات آژانس

 • place سهروردی شمالی، پایین‌تر از میدان پالیزی، روبروی مسجد حجت‌ بن‌ الحسن، پلاک ۶۳۸، طبقه همکف
 • phone 02143635
 • email info@aaligasht.com
 • public www.aaligasht.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 8 روز و 7 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش