تور تور ایران تور چابهار
اشتراک گذاری

تور چابهار 2 شب

از 1,970,000 تومان
9 بهمن تا 24 بهمن
زاگرس
2 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02125712

برنامه سفر

تهران
تهران
چابهار
زاگرس
چابهار
2 شب
چابهار
تهران
زاگرس

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

9 بهمن 99
10 بهمن 99
11 بهمن 99
24 بهمن 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل سپیده
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,970,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,970,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
1,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,150,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,150,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,240,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,240,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,400,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,400,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,170,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,170,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,785,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل سپیده
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,970,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,970,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
1,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,150,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,150,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,240,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,240,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,400,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,400,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,170,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,170,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,785,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل سپیده
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,970,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,970,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
1,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,150,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,150,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,240,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,240,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,400,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,400,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,170,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,170,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,785,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل سپیده
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,970,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,970,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
1,970,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,150,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,150,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,240,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,240,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,240,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,400,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,400,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,170,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,170,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,785,000 تومان 1,100,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 1,100,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • کودک بدون تخت 1,100,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
 • درصورت درخواست ترانسفر فرودگاهی و گشت شرق (شامل اسکله رمین- تالاب صورتی لیپار- کوه های مریخی- نوارساحلی جنوب شرقی مرز ایران- جاده بریس- اسکله بریس و ارتفاعات بریس) مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به تور اضافه می‌گردد.

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی<br>مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق ساعت 14:00 تخلیه ساعت 12:00

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی مدارک محرمیت

قوانین و ملزومات

تحویل اتاق ساعت 14:00 تخلیه ساعت 12:00

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران