تور تور ایران تور چابهار
اشتراک گذاری

تور چابهار 3 شب

از 1,380,000 تومان
19 آبان تا 28 آبان
ایران ایرتور
3 شب
پیام توسعه صبا
برای رزرو این تور تماس بگیرید

021-75097000

برنامه سفر

تهران
تهران
چابهار
ایران ایرتور
چابهار
3 شب
چابهار
تهران
ایران ایرتور

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

19 آبان 00
20 آبان 00
21 آبان 00
22 آبان 00
23 آبان 00
24 آبان 00
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
هتل شاهان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,380,000 تومان 1,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,380,000 تومان
 • 1,495,000 تومان
1,380,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,380,000 تومان
 • یک تخته 1,495,000 تومان
بستن
هتل آذین
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,410,000 تومان 1,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,410,000 تومان
 • 1,560,000 تومان
1,410,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,410,000 تومان
 • یک تخته 1,560,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,425,000 تومان 1,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,425,000 تومان
 • 1,530,000 تومان
1,425,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,425,000 تومان
 • یک تخته 1,530,000 تومان
بستن
هتل لیپار
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,345,000 تومان 3,140,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,345,000 تومان
 • 3,140,000 تومان
2,345,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,345,000 تومان
 • یک تخته 3,140,000 تومان
بستن
هتل فردوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • امکان خرید اقساطی بدون نیاز به ضامن

مدارک مورد نیاز

کارت ملی و شناسنامه

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کارت ملی و شناسنامه

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران