تور تور ایران تور کیش
اشتراک گذاری

تور کیش 3 شب

از 948,000 تومان
4 مهر تا 8 مهر
نامشخص
3 شب
آوادیس پرواز
avadisparvaz.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02632568176

برنامه سفر

تهران
تهران
کیش
نامشخص
کیش
3 شب
کیش
تهران
نامشخص

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

4 مهر 99
5 مهر 99
6 مهر 99
7 مهر 99
8 مهر 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 948,000 تومان
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 948,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,043,000 تومان
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,043,000 تومان
بستن
هتل گراند
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,115,000 تومان
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,115,000 تومان
بستن
هتل ارم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,276,000 تومان
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,276,000 تومان
بستن
هتل سورینت صدف
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,368,000 تومان
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,368,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,428,000 تومان
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,428,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 948,000 تومان
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 948,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,043,000 تومان
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,043,000 تومان
بستن
هتل گراند
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,115,000 تومان
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,115,000 تومان
بستن
هتل ارم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,276,000 تومان
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,276,000 تومان
بستن
هتل سورینت صدف
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,368,000 تومان
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,368,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,428,000 تومان
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,428,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 948,000 تومان
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 948,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,043,000 تومان
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,043,000 تومان
بستن
هتل گراند
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,115,000 تومان
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,115,000 تومان
بستن
هتل ارم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,276,000 تومان
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,276,000 تومان
بستن
هتل سورینت صدف
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,368,000 تومان
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,368,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,428,000 تومان
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,428,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 948,000 تومان
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 948,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,043,000 تومان
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,043,000 تومان
بستن
هتل گراند
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,115,000 تومان
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,115,000 تومان
بستن
هتل ارم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,276,000 تومان
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,276,000 تومان
بستن
هتل سورینت صدف
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,368,000 تومان
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,368,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,428,000 تومان
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,428,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 948,000 تومان
948,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 948,000 تومان
بستن
هتل سان رایز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,043,000 تومان
1,043,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,043,000 تومان
بستن
هتل گراند
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,115,000 تومان
1,115,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,115,000 تومان
بستن
هتل ارم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,276,000 تومان
1,276,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,276,000 تومان
بستن
هتل سورینت صدف
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,368,000 تومان
1,368,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,368,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,428,000 تومان
1,428,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,428,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,498,000 تومان
1,498,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,498,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • خدمات رایگان آوادیس پرواز : گشت دور جزیره رایگان
 • ورودی سافاری رایگان
 • ورودی شهربازی هایلند رایگان
 • سینما 7 بعدی رایگان
 • ورودی رستوران موزیکال رایگان

مدارک مورد نیاز

کارت ملی

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشدد<br> امکان کاهش و یا افزایش نرخ وجود دارد <br>تور کیش همه روزه می باشد برای اطلاع از سایر تاریخ ها و هتل ها با آوادیس پرواز در تماس باشید <br>

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کارت ملی

قوانین و ملزومات

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشدد امکان کاهش و یا افزایش نرخ وجود دارد تور کیش همه روزه می باشد برای اطلاع از سایر تاریخ ها و هتل ها با آوادیس پرواز در تماس باشید

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران