اشتراک گذاری

تور کرمان 3 شب

از 2,599,000 تومان
17 دی تا 12 فروردین
ماهان
3 شب
سفرهای علاالدین
www.alaedin.travel
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02174495

برنامه سفر

تهران
تهران
کرمان
ماهان
کرمان
3 شب
کرمان
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

15 اسفند 98
29 اسفند 98
3 فروردین 99
6 فروردین 99
9 فروردین 99
12 فروردین 99
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,599,000 تومان 3,399,000 تومان 2,599,000 تومان 999,000 تومان 2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,599,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,599,000 تومان
2,599,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,599,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,599,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,599,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن
هتل پارس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,999,000 تومان 3,399,000 تومان 2,799,000 تومان 999,000 تومان 2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,999,000 تومان
 • 3,399,000 تومان
 • 2,799,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 2,999,000 تومان
2,999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,999,000 تومان
 • یک تخته 3,399,000 تومان
 • کودک با تخت 2,799,000 تومان
 • کودک بدون تخت 999,000 تومان
 • سه تخت 2,999,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
راهنمای محلی
اتوبوس
 • میان وعده
 • پرداخت ورودیه

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی

قوانین و ملزومات

شرایط کنسلی تور کرمان گواشیر:<br>با توجه به رزرو گروهی هتل و خدمات حمل و نقل از قبل از تو و اینکه پس از ثبت نام مسافر ، فرایند رزرواسیون و عملیات تور آغاز می شود و کنسل نمودن تور توسط مسافر باعث از دست دادن فرصت فروش برای کامل کردن ظرفیت تور می شود ،<br> شرایط کنسلی تورهای چند روزه زمینی و هوایی علاءالدین تراول بدین صورت است: <br> جریمه کنسلی از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از حرکت تور ۵% از مبلغ تور<br>جریمه کنسلی از ۲۹تا ۱۵ روز قبل از حرکت تور ۱۰% از مبلغ تور <br>جریمه کنسلی از ۱۴تا ۷ روز قبل از حرکت تور ۲۰% از مبلغ تور <br> جریمه کنسلی از ۶ تا ۴ روز قبل از حرکت تور ۴۰% از مبلغ تور <br>جریمه کنسلی از ۳ تا ۱ روز قبل از حرکت تور ۶۰% از مبلغ تور <br>جریمه کنسلی از ۲۴تا ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور ۸۰% از مبلغ تور <br>جریمه کنسلی از ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور و یا عدم حضور در تور ۱۰۰% از کل مبلغ تور است.<br><br><br>ضمنا در صورت چارتر بودن بلیط هواپیما، قطار، هزینه بلیط هواپیما و قطار به صورت کامل سوخت و غیر قابل برگشت است.

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی

قوانین و ملزومات

شرایط کنسلی تور کرمان گواشیر: با توجه به رزرو گروهی هتل و خدمات حمل و نقل از قبل از تو و اینکه پس از ثبت نام مسافر ، فرایند رزرواسیون و عملیات تور آغاز می شود و کنسل نمودن تور توسط مسافر باعث از دست دادن فرصت فروش برای کامل کردن ظرفیت تور می شود ، شرایط کنسلی تورهای چند روزه زمینی و هوایی علاءالدین تراول بدین صورت است: جریمه کنسلی از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از حرکت تور ۵% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۹تا ۱۵ روز قبل از حرکت تور ۱۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۴تا ۷ روز قبل از حرکت تور ۲۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۶ تا ۴ روز قبل از حرکت تور ۴۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۳ تا ۱ روز قبل از حرکت تور ۶۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۴تا ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور ۸۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور و یا عدم حضور در تور ۱۰۰% از کل مبلغ تور است. ضمنا در صورت چارتر بودن بلیط هواپیما، قطار، هزینه بلیط هواپیما و قطار به صورت کامل سوخت و غیر قابل برگشت است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران