تور تور یونان
اشتراک گذاری

تور یونان - آتن 4 شب

منقضی شده
هواپیمایی ایجین
4 شب
عالی گشت آریا
www.aaligasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188546547

برنامه سفر

تهران
تهران
آتن
هواپیمایی ایجین
آتن
4 شب
آتن
تهران
هواپیمایی ایجین

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه<br>اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی <br>ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد<br>داشتن دو صفحه سفید روبروی هم <br>مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود<br>۶ قطعه عکس۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید، کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)<br>اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن<br>اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)<br>حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی <br>گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک <br> باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد <br>اصل و ترجمه سند مالکیت<br>اصل و ترجمه مدارک شغلی<br>

قوانین و ملزومات

در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه200 یورو کسر و باقی مستر می شود.<br>ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد<br>مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفرت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند<br>اصل مدارک مسافران تا زمان باز گشت از سفر نزد شرکت عالی گشت می ماند<br>ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ 500/000/000 ریال بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است.<br>

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد داشتن دو صفحه سفید روبروی هم مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود ۶ قطعه عکس۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید، کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد اصل و ترجمه سند مالکیت اصل و ترجمه مدارک شغلی

قوانین و ملزومات

در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه200 یورو کسر و باقی مستر می شود. ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفرت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند اصل مدارک مسافران تا زمان باز گشت از سفر نزد شرکت عالی گشت می ماند ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ 500/000/000 ریال بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران