اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 3 شب

از 4,000,000 تومان
9 آذر تا 22 آذر
ایر آرمنیا
3 شب
هیپوتریپ
hipotrip.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02172268

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
ایر آرمنیا
ایروان
3 شب
ایروان
تهران
ایر آرمنیا

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

17 آذر 98
18 آذر 98
19 آذر 98
20 آذر 98
21 آذر 98
22 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Bella Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,000,000 تومان
4,000,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,000,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,530,000 تومان
4,530,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,530,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,590,000 تومان
4,590,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,590,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,600,000 تومان
4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,600,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن
Diamond Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,900,000 تومان
4,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,900,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • سیم کارت اعتباری

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران