اشتراک گذاری

تور مشهد 2 شب

از 440,000 تومان
3 آذر تا 21 آذر
2 شب
ساتراپ سیر
www.satrapseir.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02122221422

برنامه سفر

تهران
تهران
مشهد
مشهد
2 شب
مشهد
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

18 آذر 98
20 آذر 98
21 آذر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
هتل سفیران
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
440,000 تومان 550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 440,000 تومان
 • 550,000 تومان
440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 440,000 تومان
 • یک تخته 550,000 تومان
بستن
هتل کیانا
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
730,000 تومان 940,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 730,000 تومان
 • 940,000 تومان
730,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 730,000 تومان
 • یک تخته 940,000 تومان
بستن
هتل پارسیس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
750,000 تومان 1,060,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 750,000 تومان
 • 1,060,000 تومان
750,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 750,000 تومان
 • یک تخته 1,060,000 تومان
بستن
هتل الماس 2
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
810,000 تومان 1,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 810,000 تومان
 • 1,160,000 تومان
810,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 810,000 تومان
 • یک تخته 1,160,000 تومان
بستن
برچسب‌ها

قوانین و ملزومات

هتل ها گارانتی غیر قابل کنسلی است . ساعت تحویل اتاق ۱۴ و ساعت تخلیه ۱۲ است . نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۲۵.۰۰۰ تومان است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران