اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 3 شب

از 1,800,000 تومان
27 دی تا 4 بهمن
3 شب
هیپوتریپ
hipotrip.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02172268

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
ایروان
3 شب
ایروان
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

30 دی 98
1 بهمن 98
2 بهمن 98
3 بهمن 98
4 بهمن 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن
Regineh Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,800,000 تومان 2,160,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,800,000 تومان
 • 2,160,000 تومان
1,800,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,800,000 تومان
 • یک تخته 2,160,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,900,000 تومان 2,300,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,900,000 تومان
 • 2,300,000 تومان
1,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,900,000 تومان
 • یک تخته 2,300,000 تومان
بستن
Metropol Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,050,000 تومان 2,450,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,050,000 تومان
 • 2,450,000 تومان
2,050,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,050,000 تومان
 • یک تخته 2,450,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,180,000 تومان 2,900,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,180,000 تومان
 • 2,900,000 تومان
2,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,180,000 تومان
 • یک تخته 2,900,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
ویزا
اتوبوس
 • بلیت اتوبوس vip
 • هتل با صبحانه و خدمات هتل

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مشتری است.

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مشتری است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران