اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 3 شب

از 3,840,000 تومان
1 بهمن تا 20 بهمن
آرمنیا ایرویز
3 شب
هیپوتریپ
hipotrip.ir
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02172268

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
آرمنیا ایرویز
ایروان
3 شب
ایروان
تهران
آرمنیا ایرویز

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

1 بهمن 98
8 بهمن 98
13 بهمن 98
15 بهمن 98
20 بهمن 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,840,000 تومان 4,450,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,840,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,840,000 تومان
 • یک تخته 4,450,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Alba Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,190,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,680,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,680,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,510,000 تومان 5,050,000 تومان 4,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,510,000 تومان
 • 5,050,000 تومان
 • 4,580,000 تومان
4,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,510,000 تومان
 • یک تخته 5,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,580,000 تومان
بستن
Imperial Palace Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,560,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
4,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,560,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,840,000 تومان 4,450,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,840,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,840,000 تومان
 • یک تخته 4,450,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Alba Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,190,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,680,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,680,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,510,000 تومان 5,050,000 تومان 4,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,510,000 تومان
 • 5,050,000 تومان
 • 4,580,000 تومان
4,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,510,000 تومان
 • یک تخته 5,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,580,000 تومان
بستن
Imperial Palace Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,560,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
4,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,560,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,840,000 تومان 4,450,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,840,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,840,000 تومان
 • یک تخته 4,450,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Alba Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,190,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,680,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,680,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,510,000 تومان 5,050,000 تومان 4,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,510,000 تومان
 • 5,050,000 تومان
 • 4,580,000 تومان
4,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,510,000 تومان
 • یک تخته 5,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,580,000 تومان
بستن
Imperial Palace Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,560,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
4,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,560,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,840,000 تومان 4,450,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,840,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,840,000 تومان
 • یک تخته 4,450,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Alba Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,190,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,680,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,680,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,510,000 تومان 5,050,000 تومان 4,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,510,000 تومان
 • 5,050,000 تومان
 • 4,580,000 تومان
4,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,510,000 تومان
 • یک تخته 5,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,580,000 تومان
بستن
Imperial Palace Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,560,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
4,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,560,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
بستن
Baxos Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,840,000 تومان 4,450,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,840,000 تومان
 • 4,450,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
3,840,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,840,000 تومان
 • یک تخته 4,450,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Alba Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,190,000 تومان 4,680,000 تومان 3,850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,190,000 تومان
 • 4,680,000 تومان
 • 3,850,000 تومان
4,190,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,190,000 تومان
 • یک تخته 4,680,000 تومان
 • کودک با تخت 3,850,000 تومان
بستن
Royal Plaza
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,510,000 تومان 5,050,000 تومان 4,580,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,510,000 تومان
 • 5,050,000 تومان
 • 4,580,000 تومان
4,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,510,000 تومان
 • یک تخته 5,050,000 تومان
 • کودک با تخت 4,580,000 تومان
بستن
Imperial Palace Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
4,560,000 تومان 5,410,000 تومان 4,600,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 4,560,000 تومان
 • 5,410,000 تومان
 • 4,600,000 تومان
4,560,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 4,560,000 تومان
 • یک تخته 5,410,000 تومان
 • کودک با تخت 4,600,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
 • سیم کارت اعتباری

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران