اشتراک گذاری

تور یزد 2 شب

از 999,000 تومان
6 آذر تا 16 اسفند
2 شب
سفرهای علاالدین
www.alaedin.travel
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02174495

برنامه سفر

تهران
تهران
یزد
یزد
2 شب
یزد
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

20 آذر 98
4 دی 98
18 دی 98
9 بهمن 98
23 بهمن 98
16 اسفند 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن
هتل پارسیان صفائیه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,299,000 تومان 1,699,000 تومان 1,299,000 تومان 299,000 تومان 1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,299,000 تومان
 • 1,699,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
1,299,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,299,000 تومان
 • یک تخته 1,699,000 تومان
 • کودک با تخت 1,299,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 1,299,000 تومان
بستن
هتل جهانگردی یزد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
999,000 تومان 1,299,000 تومان 999,000 تومان 299,000 تومان 999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 999,000 تومان
 • 1,299,000 تومان
 • 999,000 تومان
 • 299,000 تومان
 • 999,000 تومان
999,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 999,000 تومان
 • یک تخته 1,299,000 تومان
 • کودک با تخت 999,000 تومان
 • کودک بدون تخت 299,000 تومان
 • سه تخت 999,000 تومان
بستن

خدمات

هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
راهنمای محلی
قطار
اتوبوس
 • ورودیه
 • ترانسفر به سایت های دیدنی

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی

قوانین و ملزومات

با توجه به رزرو گروهی هتل و خدمات حمل و نقل از قبل از تور و اینکه پس از ثبت نام مسافر ، فرایند رزرواسیون و عملیات تور آغاز می شود و کنسل نمودن تور توسط مسافر باعث از دست دادن فرصت فروش برای کامل کردن ظرفیت تور می شود . شرایط کنسلی تورهای چند روزه زمینی علاءالدین تراول بدین صورت است: جریمه کنسلی از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از حرکت تور 5% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۹ تا ۱۵ روز قبل از حرکت تور ۱۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۴ تا ۷ روز قبل از حرکت تور ۲۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۶ تا ۴ روز قبل از حرکت تور ۴۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۳ تا ۱ روز قبل از حرکت تور ۶۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۴ تا ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور ۸۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور و یا عدم حضور در تور ۱۰۰% از کل مبلغ تور است .

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کارت شناسایی

قوانین و ملزومات

با توجه به رزرو گروهی هتل و خدمات حمل و نقل از قبل از تور و اینکه پس از ثبت نام مسافر ، فرایند رزرواسیون و عملیات تور آغاز می شود و کنسل نمودن تور توسط مسافر باعث از دست دادن فرصت فروش برای کامل کردن ظرفیت تور می شود . شرایط کنسلی تورهای چند روزه زمینی علاءالدین تراول بدین صورت است: جریمه کنسلی از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از حرکت تور 5% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۹ تا ۱۵ روز قبل از حرکت تور ۱۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۴ تا ۷ روز قبل از حرکت تور ۲۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۶ تا ۴ روز قبل از حرکت تور ۴۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۳ تا ۱ روز قبل از حرکت تور ۶۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۲۴ تا ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور ۸۰% از مبلغ تور جریمه کنسلی از ۱۲ ساعت قبل از حرکت تور و یا عدم حضور در تور ۱۰۰% از کل مبلغ تور است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران