اشتراک گذاری

تور مشهد 3 شب

از 1,040,000 تومان
1 مهر تا 26 مهر
معراج
3 شب
الفبای سفر پارسیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

0214935

برنامه سفر

تهران
تهران
مشهد
معراج
مشهد
3 شب
مشهد
تهران
معراج

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

26 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل آپارتمان رنگین کمان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,040,000 تومان 1,240,000 تومان 1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,040,000 تومان
 • 1,240,000 تومان
 • 1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,040,000 تومان
 • یک تخته 1,240,000 تومان
 • سه تخت 1,040,000 تومان
بستن
هتل آپادانا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,195,000 تومان 1,540,000 تومان 1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,195,000 تومان
 • 1,540,000 تومان
 • 1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,195,000 تومان
 • یک تخته 1,540,000 تومان
 • سه تخت 1,195,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,510,000 تومان 2,170,000 تومان 1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,510,000 تومان
 • 2,170,000 تومان
 • 1,510,000 تومان
1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,510,000 تومان
 • یک تخته 2,170,000 تومان
 • سه تخت 1,510,000 تومان
بستن
هتل مجلل درویشی
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,775,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,775,000 تومان
 • 2,695,000 تومان
 • 1,645,000 تومان
1,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,775,000 تومان
 • یک تخته 2,695,000 تومان
 • سه تخت 1,645,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان رنگین کمان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,040,000 تومان 1,240,000 تومان 1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,040,000 تومان
 • 1,240,000 تومان
 • 1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,040,000 تومان
 • یک تخته 1,240,000 تومان
 • سه تخت 1,040,000 تومان
بستن
هتل آپادانا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,195,000 تومان 1,540,000 تومان 1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,195,000 تومان
 • 1,540,000 تومان
 • 1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,195,000 تومان
 • یک تخته 1,540,000 تومان
 • سه تخت 1,195,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,510,000 تومان 2,170,000 تومان 1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,510,000 تومان
 • 2,170,000 تومان
 • 1,510,000 تومان
1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,510,000 تومان
 • یک تخته 2,170,000 تومان
 • سه تخت 1,510,000 تومان
بستن
هتل مجلل درویشی
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,775,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,775,000 تومان
 • 2,695,000 تومان
 • 1,645,000 تومان
1,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,775,000 تومان
 • یک تخته 2,695,000 تومان
 • سه تخت 1,645,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان رنگین کمان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,040,000 تومان 1,240,000 تومان 1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,040,000 تومان
 • 1,240,000 تومان
 • 1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,040,000 تومان
 • یک تخته 1,240,000 تومان
 • سه تخت 1,040,000 تومان
بستن
هتل آپادانا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,195,000 تومان 1,540,000 تومان 1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,195,000 تومان
 • 1,540,000 تومان
 • 1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,195,000 تومان
 • یک تخته 1,540,000 تومان
 • سه تخت 1,195,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,510,000 تومان 2,170,000 تومان 1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,510,000 تومان
 • 2,170,000 تومان
 • 1,510,000 تومان
1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,510,000 تومان
 • یک تخته 2,170,000 تومان
 • سه تخت 1,510,000 تومان
بستن
هتل مجلل درویشی
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,775,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,775,000 تومان
 • 2,695,000 تومان
 • 1,645,000 تومان
1,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,775,000 تومان
 • یک تخته 2,695,000 تومان
 • سه تخت 1,645,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان رنگین کمان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,040,000 تومان 1,240,000 تومان 1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,040,000 تومان
 • 1,240,000 تومان
 • 1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,040,000 تومان
 • یک تخته 1,240,000 تومان
 • سه تخت 1,040,000 تومان
بستن
هتل آپادانا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,195,000 تومان 1,540,000 تومان 1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,195,000 تومان
 • 1,540,000 تومان
 • 1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,195,000 تومان
 • یک تخته 1,540,000 تومان
 • سه تخت 1,195,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,510,000 تومان 2,170,000 تومان 1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,510,000 تومان
 • 2,170,000 تومان
 • 1,510,000 تومان
1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,510,000 تومان
 • یک تخته 2,170,000 تومان
 • سه تخت 1,510,000 تومان
بستن
هتل مجلل درویشی
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,775,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,775,000 تومان
 • 2,695,000 تومان
 • 1,645,000 تومان
1,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,775,000 تومان
 • یک تخته 2,695,000 تومان
 • سه تخت 1,645,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان رنگین کمان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,040,000 تومان 1,240,000 تومان 1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,040,000 تومان
 • 1,240,000 تومان
 • 1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,040,000 تومان
 • یک تخته 1,240,000 تومان
 • سه تخت 1,040,000 تومان
بستن
هتل آپادانا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,195,000 تومان 1,540,000 تومان 1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,195,000 تومان
 • 1,540,000 تومان
 • 1,195,000 تومان
1,195,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,195,000 تومان
 • یک تخته 1,540,000 تومان
 • سه تخت 1,195,000 تومان
بستن
هتل ایران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,510,000 تومان 2,170,000 تومان 1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,510,000 تومان
 • 2,170,000 تومان
 • 1,510,000 تومان
1,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,510,000 تومان
 • یک تخته 2,170,000 تومان
 • سه تخت 1,510,000 تومان
بستن
هتل مجلل درویشی
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,775,000 تومان 2,695,000 تومان 1,645,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,775,000 تومان
 • 2,695,000 تومان
 • 1,645,000 تومان
1,775,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,775,000 تومان
 • یک تخته 2,695,000 تومان
 • سه تخت 1,645,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی
 • گشت: ۴ ساعت طرقبه یا شاندیز یا بازار یا چالیدره

مدارک مورد نیاز

شناسنامه- کارت ملی

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

شناسنامه- کارت ملی

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران