اشتراک گذاری

تور کویر مصر - اصفهان 1 شب

از 250,000 تومان
27 شهریور تا 30 بهمن
1 شب
مهر اندیشان رضوان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02166051727

برنامه سفر

تهران
تهران
اصفهان
اصفهان
1 شب
اصفهان
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

6 آذر 98
13 آذر 98
20 آذر 98
27 آذر 98
4 دی 98
11 دی 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن
اقامتگاه بوم گردی افضل
FB
اتاق+صبحانه+ناهار+شام
250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان 250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
 • 250,000 تومان
250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 250,000 تومان
 • یک تخته 250,000 تومان
 • کودک با تخت 250,000 تومان
 • سه تخت 250,000 تومان
بستن

خدمات

راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
راهنمای محلی
اتوبوس
 • اقامت در اقامتگاه سنتی به صورت گروهی ، ۲ وعده صبحانه ، ۲ وعده ناهار ، ۱ وعده شام ، پذیرائی چای ذغالی و سیب زمینی ، بیمه

مدارک مورد نیاز

اصل مدرک شناسایی و مبلغ جهت ثبت نام و بیمه

قوانین و ملزومات

لطفا طبق ساعتی که اعلام می شود در محل حضور داشته باشید . همکاریهای لازم را جهت هر چه بهتر برگزاری شدن تور با راهنما انجام دهید . از آوردن وسایلی که ممنوع است در تور خودداری فرمائید .

مدارک مورد نیاز

اصل مدرک شناسایی و مبلغ جهت ثبت نام و بیمه

قوانین و ملزومات

لطفا طبق ساعتی که اعلام می شود در محل حضور داشته باشید . همکاریهای لازم را جهت هر چه بهتر برگزاری شدن تور با راهنما انجام دهید . از آوردن وسایلی که ممنوع است در تور خودداری فرمائید .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران