اشتراک گذاری

تور کیش 3 شب

از 990,000 تومان
17 شهریور تا 31 شهریور
کیش ایر
3 شب
www.ghasreshirin.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02183348

برنامه سفر

تهران
تهران
کیش
کیش ایر
کیش
3 شب
کیش
تهران
کیش ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
29 شهریور 98
30 شهریور 98
31 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن
هتل پارسیان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 990,000 تومان
990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 990,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,170,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,335,000 تومان
1,335,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,335,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,760,000 تومان
2,760,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,760,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی

قوانین و ملزومات

نرخ افراد زیر ۲ سال ۱۰ درصد قیمت تور و بین ۲ تا ۵ سال فقط هزینه بلیط و بالای ۵ سال تور کامل محاسبه می گردد. سرویس اضافه بالای ۵ سال به صورت کاناپه تختخواب شو است. به تورهای آخر هفته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه می گردد. ساعت تخلیه اتاق ها ۱۲:۰۰و تحویل اتاق ۱۴:۰۰ است. ایام پیک به صورت تلفنی هماهنگ شود.

قوانین و ملزومات

نرخ افراد زیر ۲ سال ۱۰ درصد قیمت تور و بین ۲ تا ۵ سال فقط هزینه بلیط و بالای ۵ سال تور کامل محاسبه می گردد. سرویس اضافه بالای ۵ سال به صورت کاناپه تختخواب شو است. به تورهای آخر هفته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه می گردد. ساعت تخلیه اتاق ها ۱۲:۰۰و تحویل اتاق ۱۴:۰۰ است. ایام پیک به صورت تلفنی هماهنگ شود.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران