اشتراک گذاری

تور دبی 3 شب

از 2,785,000 تومان
17 شهریور تا 31 شهریور
ایران ایر
3 شب
parastooseir.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02177535544

برنامه سفر

تهران
تهران
دبی
ایران ایر
دبی
3 شب
دبی
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
29 شهریور 98
30 شهریور 98
31 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن
Sun and Sands Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
2,785,000 تومان 3,180,000 تومان 2,640,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,785,000 تومان
 • 3,180,000 تومان
 • 2,640,000 تومان
2,785,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,785,000 تومان
 • یک تخته 3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت 2,640,000 تومان
بستن
Concorde Hotel
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
3,320,000 تومان 4,265,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,320,000 تومان
 • 4,265,000 تومان
3,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,320,000 تومان
 • یک تخته 4,265,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
ترانسفر فرودگاهی
بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران