تور استانبول قشم ایر - رامین گشت ابرسام (۳ شب)

قیمت و زمان های اجرا

خدمات آژانس:

اطلاعات آژانس

 • place تهران - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی - پلاک 38 طبقه اول
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.ramingasht.com
call
قیمت و زمان های اجرا

تور استانبول قشم ایر - رامین گشت ابرسام (۳ شب)

speaker_notes نظر دهید
0 بررسی
0 رای مفید

شما به تور استانبول قشم ایر - رامین گشت ابرسام (۳ شب) چه امتیازی می‌دهید؟

با نمره دادن به این تور امتیاز بگیرید

 • place
 • flag

date_rangeاز خرداد 1398 تا مرداد 1398

اطلاعات آژانس

 • place تهران - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی - پلاک 38 طبقه اول
 • phone 02141509
 • email ramingashtabarsam@gmail.com
 • public www.ramingasht.com
call قیمت و زمان های اجرا

قیمت،اقامت و زمان های اجرای تور

 • خرداد
 • تیر
تاریخ رفت قیمت دو تخته
تاریخ رفتتاریخ برگشتهتلدرجهخدماتقیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت سه تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر)
1398/03/031398/03/06 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/031398/03/06 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/03/311398/04/03 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/041398/04/07 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/071398/04/10 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/181398/04/21 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/261398/04/29 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/281398/04/31 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Topkapi Sabena Hotel BB 2,580,000 تومان 3,180,000 تومان 2,360,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Grand Liza Hotel BB 2,670,000 تومان 3,360,000 تومان 2,310,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Dora Beach Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,490,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Icon Istanbul Hotel BB 2,810,000 تومان 3,630,000 تومان 2,400,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Cumbali Plaza Hotel BB 2,860,000 تومان 3,630,000 تومان 3,630,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Blueway Hotel City BB 2,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,720,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Grand Cevahir Hotel Convention Center BB 3,910,000 تومان 5,410,000 تومان 2,950,000 تومان 2,030,000 تومان
1398/04/311398/05/03 Elite World Business BB 4,060,000 تومان 5,570,000 تومان 3,200,000 تومان 2,030,000 تومان

روش سفر: هوایی

مدت: 4 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 6 روز و 5 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 5 روز و 4 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 3 روز و 3 شب

روش سفر: هوایی

مدت: 7 روز و 6 شب

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

 • کاراکتر باقی مانده
 • delete
  طرح پرسش