اشتراک گذاری

تور شیراز 3 شب

از 1,318,000 تومان
13 شهریور تا 31 شهریور
ایران ایرتور
3 شب
www.ghasreshirin.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02183348

برنامه سفر

تهران
تهران
شیراز
ایران ایرتور
شیراز
3 شب
شیراز
تهران
ایران ایرتور

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
29 شهریور 98
30 شهریور 98
31 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن
هتل ستارگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,318,000 تومان
1,318,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,318,000 تومان
بستن
هتل بزرگ شیراز
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,531,000 تومان
1,531,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,531,000 تومان
بستن
هتل چمران
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,618,000 تومان
1,618,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,618,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • صبحانه بوفه
 • اینترنت
 • گشت های شهری
 • بافت قدیم : مسجد نصیرالملک،نارنجستان قوام، ارگ کریم خان، حمام وکیل، بازار وکیل، سرای مشیر
 • بافت جدید: باغ ارم، حافظیه، سعدیه، دروازه قرآن
 • تخت جمشید و نقش رستم

قوانین و ملزومات

ساعت تخلیه اتاق ها۱۲:۰۰ و تحویل اتاق ۱۴:۰۰ است. برای رزرو تور در ایام خاص ( نمایشگاه و تعطیلات با رزرواسیون هماهنگ گردد). به تورهای آخر هفته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

قوانین و ملزومات

ساعت تخلیه اتاق ها۱۲:۰۰ و تحویل اتاق ۱۴:۰۰ است. برای رزرو تور در ایام خاص ( نمایشگاه و تعطیلات با رزرواسیون هماهنگ گردد). به تورهای آخر هفته مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران