تور تور فرانسه - اسپانیا
اشتراک گذاری

تور فرانسه - اسپانیا - پاریس - بارسلون 7 شب

منقضی شده
5 دی
ترکیش ایرلاین
7 شب
عالی گشت آریا
5,990,000 تومان + 1,390 یورو
قیمت و زمان‌های اجرا
www.aaligasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188546547

برنامه سفر

تهران
تهران
پاریس
ترکیش ایرلاین
پاریس
4 شب
پاریس
بارسلون
ترکیش ایرلاین
بارسلون
3 شب
بارسلون
تهران
ترکیش ایرلاین

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
  • خدمات ویزای شنگن

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه<br> اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی <br> ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد<br> داشتن دو صفحه سفید روبروی هم <br>مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود<br>دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)<br>اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن<br> اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)<br> حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی <br> گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک <br> باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد <br>اصل و ترجمه مدارک شغلی<br>پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی <br> وکلا: پروانه وکالت<br>مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان<br> بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی<br>مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان <br>در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات<br>معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان <br>دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) <br>جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است .<br>بــرای فرزنــدان زیــر ۱۸ ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.)<br> اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ،<br>حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است .<br> تکمیل فرم مشخصات فردی ،<br>اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند .<br> چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد .<br>لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی است .

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد داشتن دو صفحه سفید روبروی هم مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد اصل و ترجمه مدارک شغلی پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی وکلا: پروانه وکالت مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است . بــرای فرزنــدان زیــر ۱۸ ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ، حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است . تکمیل فرم مشخصات فردی ، اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند . چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد . لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران