اشتراک گذاری

تور کیش 2 شب

از 110,000 تومان
26 شهریور تا 31 شهریور
ماهان
2 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02141509

برنامه سفر

تهران
تهران
کیش
ماهان
کیش
2 شب
کیش
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

28 شهریور 98
29 شهریور 98
30 شهریور 98
31 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن
هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن
هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن
هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن
هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن
هتل پانیذ
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 525,000 تومان
525,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 525,000 تومان
بستن
هتل تعطیلات
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل ققنوس
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل خاتم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 495,000 تومان
495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 495,000 تومان
بستن
هتل هلیا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 575,000 تومان
575,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 575,000 تومان
بستن
هتل لیلیوم
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 745,000 تومان
745,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 745,000 تومان
بستن
هتل پارمیدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 595,000 تومان
595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 595,000 تومان
بستن
هتل کوروش
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 795,000 تومان
795,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 795,000 تومان
بستن
هتل ویدا
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 850,000 تومان
850,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 850,000 تومان
بستن
هتل شایگان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 700,000 تومان
700,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 700,000 تومان
بستن
هتل شایان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل پارمیس
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 950,000 تومان
950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 950,000 تومان
بستن
هتل داریوش
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 110,000 تومان
110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 110,000 تومان
بستن
هتل مارینا پارک
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,180,000 تومان
1,180,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,180,000 تومان
بستن
هتل دریایی ترنج
HB
اتاق+صبحانه+یکی از دو وعده ناهار یا شام
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 1,660,000 تومان
1,660,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 1,660,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • صبحانه

مدارک مورد نیاز

داشتن محرمیت شرعی

مدارک مورد نیاز

داشتن محرمیت شرعی

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران