اشتراک گذاری

تور سرعین 3 شب

از 469,500 تومان
25 تیر تا 26 شهریور
3 شب
www.alaedin.travel
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02174495

برنامه سفر

تهران
تهران
سرعین
سرعین
3 شب
سرعین
تهران

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

12 شهریور 98
19 شهریور 98
26 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن
هتل بوستان
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 443,400 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 443,400 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 443,400 تومان
بستن
هتل پدرام
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
579,000 تومان 496,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 579,000 تومان
 • 496,000 تومان
579,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 579,000 تومان
 • یک تخته 496,000 تومان
بستن
هتل لاله
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
469,500 تومان 430,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 469,500 تومان
 • 430,000 تومان
469,500 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 469,500 تومان
 • یک تخته 430,000 تومان
بستن
هتل آپارتمان ارشاد
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
479,000 تومان 436,700 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 479,000 تومان
 • 436,700 تومان
479,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 479,000 تومان
 • یک تخته 436,700 تومان
بستن

خدمات

هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
اتوبوس
 • ترانسفر از ترمینال به هتل/
 • پرداخت ورودیه/
 • پذیرایی بین روز چای،نسکافه،آب معدنی،میوه

مدارک مورد نیاز

شناسنامه برای متاهلین-کارت ملی برای مجردها

قوانین و ملزومات

در جاذبه های از قبیل دامنه سبلان و آلوارس پیاده روی داریم لذا این سفر مناسب افراد بالای ۶ سال و زیر ۷۰ سال است. محل حرکت تور سرعین اردبیل هتل هما تهران

مدارک مورد نیاز

شناسنامه برای متاهلین-کارت ملی برای مجردها

قوانین و ملزومات

در جاذبه های از قبیل دامنه سبلان و آلوارس پیاده روی داریم لذا این سفر مناسب افراد بالای ۶ سال و زیر ۷۰ سال است. محل حرکت تور سرعین اردبیل هتل هما تهران

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران