تور تور فرانسه تور پاریس
اشتراک گذاری

تور پاریس 7 شب

منقضی شده
ایران ایر
7 شب
عالی گشت آریا
www.aaligasht.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188546547

برنامه سفر

تهران
تهران
پاریس
ایران ایر
پاریس
7 شب
پاریس
تهران
ایران ایر

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
  • هزینه سفارت مبلغ ۸۵ یورو بر عهده آژانس است .

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه ،<br>اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ، ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است .<br> داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ،<br> مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود ،<br>دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)<br> اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن ،<br> اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)<br>حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ،<br> گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک ،<br>باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد ‌،<br> اصل و ترجمه مدارک شغلی ،<br> پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ،<br> وکلا: پروانه وکالت ،<br>مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان ،<br> بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ،<br>مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان ،<br>در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ،<br>معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ،<br>دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) ،<br>جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است .<br>بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.)<br>اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ،<br>حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است .<br>تکمیل فرم مشخصات فردی ،<br>اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند .<br> چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد .<br>لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی است .

قوانین و ملزومات

تور کاملاً به صورت گروهی اجرا می شود.<br> نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۱۰% ارزی و ۱۰% ریالی است .<br> در صورت عدم صدور روادید از سفارت ۱۰% از کل تور هر نفر کسر و باقی مستردد می گردد.<br> ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر است .<br> مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفارت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.<br> ارائه ضمانت نامه بازگشت از سفر به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی در صورت نیاز به ضمانت نامه بیشتر متقابلا اعلام می گردد.<br>

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه ، اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ، ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است . داشتن دو صفحه سفید روبروی هم ، مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود ، دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن ، اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ، گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک ، باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد ‌، اصل و ترجمه مدارک شغلی ، پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ، وکلا: پروانه وکالت ، مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان ، بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ، مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان ، در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ، معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ، دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) ، جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است . بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ، حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است . تکمیل فرم مشخصات فردی ، اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند . چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد . لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی است .

قوانین و ملزومات

تور کاملاً به صورت گروهی اجرا می شود. نرخ تور برای کودک زیر دو سال ۱۰% ارزی و ۱۰% ریالی است . در صورت عدم صدور روادید از سفارت ۱۰% از کل تور هر نفر کسر و باقی مستردد می گردد. ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر است . مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفارت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند. ارائه ضمانت نامه بازگشت از سفر به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی در صورت نیاز به ضمانت نامه بیشتر متقابلا اعلام می گردد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران