اشتراک گذاری

تور ارمنستان - ایروان 3 شب

از 3,290,000 تومان
21 مهر تا 30 مهر
ایر آرمنیا
3 شب
الفبای سفر پارسیان
برای رزرو این تور تماس بگیرید

0214935

برنامه سفر

تهران
تهران
ایروان
ایر آرمنیا
ایروان
3 شب
ایروان
تهران
ایر آرمنیا

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 مهر 98
25 مهر 98
26 مهر 98
27 مهر 98
28 مهر 98
29 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن
NUR Hotel Yerevan
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,290,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,290,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,290,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,290,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Nork Residence Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,400,000 تومان 3,790,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,400,000 تومان
 • 3,790,000 تومان
3,400,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,400,000 تومان
 • یک تخته 3,790,000 تومان
بستن
Shirak Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,150,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,150,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,150,000 تومان
بستن
Comfort Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,550,000 تومان 4,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,550,000 تومان
 • 4,200,000 تومان
3,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,550,000 تومان
 • یک تخته 4,200,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است . هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل است . پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی‌ست . هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند . هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل است .

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر است . هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل است . پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی‌ست . هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند . هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل است .

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران