اشتراک گذاری

تور پوکت 7 شب

از 7,830,000 تومان
20 بهمن تا 30 بهمن
ماهان
7 شب
کارینا پرواز
www.karinaparvaz.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188548824

برنامه سفر

تهران
تهران
پوکت
ماهان
پوکت
7 شب
پوکت
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

20 بهمن 98
23 بهمن 98
24 بهمن 98
25 بهمن 98
27 بهمن 98
30 بهمن 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن
Patong Holiday
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
7,830,000 تومان 9,170,000 تومان 6,900,000 تومان 6,390,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 7,830,000 تومان
 • 9,170,000 تومان
 • 6,900,000 تومان
 • 6,390,000 تومان
7,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 7,830,000 تومان
 • یک تخته 9,170,000 تومان
 • کودک با تخت 6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,390,000 تومان
بستن
The Natural Resort
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
8,710,000 تومان 10,940,000 تومان 7,730,000 تومان 6,830,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 8,710,000 تومان
 • 10,940,000 تومان
 • 7,730,000 تومان
 • 6,830,000 تومان
8,710,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 8,710,000 تومان
 • یک تخته 10,940,000 تومان
 • کودک با تخت 7,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت 6,830,000 تومان
بستن
Ashlee Hub Hotel Patong
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
9,890,000 تومان 13,290,000 تومان 8,850,000 تومان 7,420,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 9,890,000 تومان
 • 13,290,000 تومان
 • 8,850,000 تومان
 • 7,420,000 تومان
9,890,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 9,890,000 تومان
 • یک تخته 13,290,000 تومان
 • کودک با تخت 8,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت 7,420,000 تومان
بستن
Duangjitt Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
11,550,000 تومان 16,620,000 تومان 10,430,000 تومان 8,250,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 11,550,000 تومان
 • 16,620,000 تومان
 • 10,430,000 تومان
 • 8,250,000 تومان
11,550,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 11,550,000 تومان
 • یک تخته 16,620,000 تومان
 • کودک با تخت 10,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت 8,250,000 تومان
بستن
Phuket Graceland Resort and Spa
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
13,510,000 تومان 1,784,000 تومان 12,300,000 تومان 9,230,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,510,000 تومان
 • 1,784,000 تومان
 • 12,300,000 تومان
 • 9,230,000 تومان
13,510,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,510,000 تومان
 • یک تخته 1,784,000 تومان
 • کودک با تخت 12,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت 9,230,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار <br><br>دو قطعه عکس ۴*۶؛ عکس باید رنگی با زمینه‌ی سفید و با عکس پاسپورت متفاوت باشد<br><br>کپی کارت ملی <br><br>کپی تمام صفحات شناسنامه <br><br> تمکن مالی با مبلغ حداقل چهار میلیون تومان <br><br>گواهی تمکن مالی و بانک صادرکننده آن را مهر کند.<br><br>پاسپورت باید حداقل یک صفحه‌ی سفید برای چاپ ویزا داشته باشد.<br><br>کپی شناسنامه، کارت ملی، رزرو هتل و پرواز حتماً باید روی برگه‌های جداگانه و در سایز A۴ باشد<br>

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار دو قطعه عکس ۴*۶؛ عکس باید رنگی با زمینه‌ی سفید و با عکس پاسپورت متفاوت باشد کپی کارت ملی کپی تمام صفحات شناسنامه تمکن مالی با مبلغ حداقل چهار میلیون تومان گواهی تمکن مالی و بانک صادرکننده آن را مهر کند. پاسپورت باید حداقل یک صفحه‌ی سفید برای چاپ ویزا داشته باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، رزرو هتل و پرواز حتماً باید روی برگه‌های جداگانه و در سایز A۴ باشد

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران