اشتراک گذاری

تور بالی 7 شب

از 13,440,000 تومان
23 آبان تا 30 آبان
عمان ایر
7 شب
الماس نشان
www.almasneshantour.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02198005051

برنامه سفر

تهران
تهران
بالی
عمان ایر
بالی
7 شب
بالی
تهران
عمان ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

30 آبان 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن
White Rose Kuta Resort, Villas & Spa
13,860,000 تومان 16,030,000 تومان 13,770,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,860,000 تومان
 • 16,030,000 تومان
 • 13,770,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
13,860,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,860,000 تومان
 • یک تخته 16,030,000 تومان
 • کودک با تخت 13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
EDEN Hotel Kuta Bali
13,440,000 تومان 15,150,000 تومان 13,390,000 تومان 11,950,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 13,440,000 تومان
 • 15,150,000 تومان
 • 13,390,000 تومان
 • 11,950,000 تومان
13,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 13,440,000 تومان
 • یک تخته 15,150,000 تومان
 • کودک با تخت 13,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت 11,950,000 تومان
بستن
Kuta Paradiso Hotel
14,690,000 تومان 17,700,000 تومان 14,440,000 تومان 12,200,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 14,690,000 تومان
 • 17,700,000 تومان
 • 14,440,000 تومان
 • 12,200,000 تومان
14,690,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 14,690,000 تومان
 • یک تخته 17,700,000 تومان
 • کودک با تخت 14,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,200,000 تومان
بستن
Hotel Grand Hyatt Bali
17,030,000 تومان 22,380,000 تومان 16,950,000 تومان 12,440,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 17,030,000 تومان
 • 22,380,000 تومان
 • 16,950,000 تومان
 • 12,440,000 تومان
17,030,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 17,030,000 تومان
 • یک تخته 22,380,000 تومان
 • کودک با تخت 16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت 12,440,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه کپی کارت ملی اصل گذرنامه با۷ ماه اعتبار عکس۶*۴ با زمینه سفید مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

برچسب‌ها

مدارک مورد نیاز

کپی شناسنامه کپی کارت ملی اصل گذرنامه با۷ ماه اعتبار عکس۶*۴ با زمینه سفید مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران