اشتراک گذاری

تور تفلیس 4 شب

از 2,110,000 تومان
21 مهر تا 30 مهر
قشم ایر
4 شب
پرگار
www.pargartravel.com
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02144899001

برنامه سفر

تهران
تهران
تفلیس
قشم ایر
تفلیس
4 شب
تفلیس
تهران
قشم ایر

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

24 مهر 98
25 مهر 98
26 مهر 98
27 مهر 98
28 مهر 98
29 مهر 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن
Hotel Dalida
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,110,000 تومان
2,110,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,110,000 تومان
بستن
Hotel KS
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 2,990,000 تومان
2,990,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 2,990,000 تومان
بستن
Ramada Encore Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,720,000 تومان
3,720,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,720,000 تومان
بستن
The Biltmore Hotel Tbilisi
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,320,000 تومان
6,320,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,320,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران