اشتراک گذاری

تور هند - دهلی نو - آگرا - جیپور 7 شب

از 6,495,000 تومان
15 آذر تا 26 بهمن
ماهان
7 شب
آرزوی آسمان آبی
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188480650

برنامه سفر

تهران
تهران
دهلی نو
ماهان
دهلی نو
3 شب
دهلی نو
آگرا
ماهان
آگرا
2 شب
آگرا
جیپور
ماهان
جیپور
2 شب
جیپور
تهران
ماهان

قیمت و اقامت

تاریخ‌های اجرای تور

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

11 بهمن 98
12 بهمن 98
15 بهمن 98
22 بهمن 98
25 بهمن 98
26 بهمن 98
انتخاب تاریخ
مقصد هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن
دهلی نو (3 شب) آگرا (2 شب) جیپور (2 شب)
Golden Tulip Chattarpur Utkarsh Vilas Hotel Royal Orchid
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
6,495,000 تومان 7,895,000 تومان 4,695,000 تومان 3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 6,495,000 تومان
 • 7,895,000 تومان
 • 4,695,000 تومان
 • 3,595,000 تومان
6,495,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 6,495,000 تومان
 • یک تخته 7,895,000 تومان
 • کودک با تخت 4,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت 3,595,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
 • ترانسفر بین شهری

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار <br>دو قطعه عکس رنگی ۵*۵ <br>کپی صفحه اول و دوم شناسنامه <br>کپی کارت ملی (پشت و رو)<br>پاسپورت قدیمی در صورتیکه سفر به هند داشته اید

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر دو سال ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان است.<br>پکیج بر اساس نرخ پایه است، به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.<br>کليه ورودیه ها به عهده خود مسافر است.<br>

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار دو قطعه عکس رنگی ۵*۵ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه کپی کارت ملی (پشت و رو) پاسپورت قدیمی در صورتیکه سفر به هند داشته اید

قوانین و ملزومات

نرخ کودک زیر دو سال ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان است. پکیج بر اساس نرخ پایه است، به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. کليه ورودیه ها به عهده خود مسافر است.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران