اشتراک گذاری

تور باکو 4 شب

از 3,595,000 تومان
07 مرداد تا 25 شهریور
ایران ایر
4 شب
برای رزرو این تور تماس بگیرید

02188546454

برنامه سفر

تهران
تهران
باکو
ایران ایر
باکو
4 شب
باکو
تهران
ایران ایر

قیمت و اقامت

تاریخ سفر خود را انتخاب کنید

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

04 شهریور 98
11 شهریور 98
18 شهریور 98
25 شهریور 98
انتخاب تاریخ
هتل
قیمت دو تخته

قیمت به ازای هر نفر محاسبه می‌شود

My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن
My Rose Boutique Hotel
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,595,000 تومان 4,095,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,595,000 تومان
 • 4,095,000 تومان
3,595,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,595,000 تومان
 • یک تخته 4,095,000 تومان
بستن
Golden Shine
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,695,000 تومان 4,295,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,695,000 تومان
 • 4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,695,000 تومان
 • یک تخته 4,295,000 تومان
بستن
Azalea Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,845,000 تومان 4,445,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,845,000 تومان
 • 4,445,000 تومان
3,845,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,845,000 تومان
 • یک تخته 4,445,000 تومان
بستن
Corniche Family Hotel Baku
BB
اتاق+یک وعده صبحانه
3,895,000 تومان 4,545,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • 3,895,000 تومان
 • 4,545,000 تومان
3,895,000 تومان
سایر اتاق‌ها
 • دو تخته 3,895,000 تومان
 • یک تخته 4,545,000 تومان
بستن

خدمات

پرواز
هتل
ویزا
راهنمای فارسی
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد است. نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۹۵ هزار تومان است. پرداخت ۵۰% وجه هنگام ثبت نام الزامی است. صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت ۲۶ دلار است که در زمان ورود از مسافر اخذ می گردد.

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

قوانین و ملزومات

پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد است. نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۹۵ هزار تومان است. پرداخت ۵۰% وجه هنگام ثبت نام الزامی است. صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت ۲۶ دلار است که در زمان ورود از مسافر اخذ می گردد.

بازگشت به اطلاعات تور

امتیاز کاربران