کویر نمک

ردپای انسان‌های عصرحجر در حاشیه کویر نمک

نویسنده : تیم کجارو

تحقیقات باستان‌شناسی اخیر نشان داده است که انسان عصرحجر که تازه از کوه فرود آمده و در دشت سکونت گزیده بود، روی مسیر کمانی شکل اطراف کویر نمک سکونت داشت.