آببر

سفرنامه آب‌بر - مزکده (قسمت سوم)

نویسنده : تیم کجارو

بهترین زمان برای گذر از کوهپایه‌های جنوبی به شمالی البرز اواخر فصل بهار اواسط خرداد ماه است. در این روزهای فصل بهار که دیگر خبری از سوز و سرمای ماه‌های قبل نیست و هنوز گرمای داغ تابستان خودنمایی نکرده است، دشت‌ها همچنان پر گل و طبیعت زیباتر و مهربان‌تر از هر زمانی است. در این هنگامه که چوپانان با گله‌هاشان به مناطق معتدل ییلاقی کوچ می‌کنند

سفرنامه آببر - مزکده (قسمت دوم)

نویسنده : تیم کجارو

بهترین زمان برای گذر از کوهپایه‌های جنوبی به شمالی البرز اواخر فصل بهار اواسط خرداد ماه است. در این روزهای فصل بهار که دیگر خبری از سوز و سرمای ماه‌های قبل نیست و هنوز گرمای داغ تابستان خودنمایی نکرده است، دشت‌ها همچنان پر گل و طبیعت زیباتر و مهربان‌تر از هر زمانی است. در این هنگامه که چوپانان با گله‌هاشان به مناطق معتدل ییلاقی کوچ می‌کنند.

سفرنامه آببر-مزکده (بخش اول)

نویسنده : تیم کجارو

بهترین زمان برای گذر از کوهپایه‌های جنوبی به شمالی البرز اواخر فصل بهار اواسط خرداد ماهه. در این روزهای فصل بهار که دیگه خبری از سوز و سرمای ماه‌های قبل و هنوز گرمای داغ تابستون خودنمایی نکرده، دشت‌ها همچنان پر گل و طبیعت زیباتر و مهربان‌تر از هر زمانیه. در این هنگامه که چوپانان بها گله‌هاشون به مناطق معتدل ییلاقی کوچ می‌کنن

تبلیغات