اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، پاسداران، نیستان سوم، میدان احتشامیه


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call